Ходжа Н. (hojja_nusreddin) wrote,
Ходжа Н.
hojja_nusreddin

Наталія Солонська, "Каталог книжкової виставки з фондів Нац. біб-ки України" - 2

Окончание. К Началу: http://hojja-nusreddin.livejournal.com/2538070.html
_____________________________________________________
Література про Джелаль-ад-діна Румі

Габескирия Ш.В., "О суфийской терминологии Юнуса Эмре"
,
Габескирия Ш.В., "Лексика прозведений Юнуса Эмре". – Тбилиси: Мецниереба, 1983. – С. 17–18.
У праці вивчено питання лексики творів одного з великих турецьких поетів Юнуса Емре (1240/41 – 1320); досліджено тюркську лексику в порівняльно-історичному напрямі; проаналізовано іншомовну лексику; подано загальну характеристику лексики поета, розглянуто словотворну систему тощо.
Зі змісту: «Джерелом певної частини суфійської поетичної термінології, на наш погляд, є терміни, що зустрічаються у персидських поетів суфіїв. В зв’язку з генезисом суфійської термінології Ю. Емре вельми цікаво відзначити подібність метафор і образів турецького поета з перськими еквівалентами Джелал-ед-діна Румі» (с. 17).

Джавелидзе Э.Д., "У истоков турецкой литературы"
, – Тбилиси: Мецниереба, 1979. – 302 с.
Розглянуто основні проблеми світогляду визначного представника суфійської поезії Джелаль-ед-діна Румі, без урахування яких чимало питань політичного та культурного життя і, особливо, класичної літератури Сходу, залишаються незрозумілими.
I. Джелаль-ед-дин Руми (вопросы мировоззрения).
Зі змісту: «Румі вважає, що в світі існує справедливість, красота, наука та ін. Однак їх ідея коріниться в божественному світі» (с. 79).

Конрад Н.И., "Проблемы реализма и литературы Востока"
, Конрад Н.И., "Запад и Восток", : Ст. – М.: Глав. ред. вост. лит., 1956. – С. 365–390.

Кримський А., "Історія Туреччини"
, Наук. редакція В. Остапчук, О. Галенко, – К.; Львів: Олір, 1996. – С. 17, 18.
Висвітлено сторінки історії Османської імперії XV–XVI ст. – доби її розквіту.

Куделин В.Б., "Поэзия Юнуса Эмре: К вопросу о гуманизме в литературе средних веков"
, – М.: Наука, 1980. – 176 с.

Лавский В.В., "Суфийская мудрость"
, – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: изд. центр «МарТ», 2006. – 318 с.

"Литература Востока в средние века"
, Ч. 2, Под ред. Н.И. Конрада, И.С. Брагинского, Л.Д. Позднеевой. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. – С. 11, 94, 98, 108, 149–156, 327, 328, 334, 340, 342.
Оглав:
Литература Ирана
:
Введение.
Глава I. Литература раннего средневековья (III–VII вв);
Глава II. Литература периода Предвозрождения (VIII–IX вв.);
Глава III. Литература эпохи Возрождения (X–XV вв.);
Глава IV. Литература позднего средневековья в период феодальной реакции (XVI – сер. XVII в.).
Арабская литература:

Введение.
Глава I. Древняя словесность (V – первая половина VII в.);
Глава II. Литература раннего средневековья;
Глава III. Расцвет средневековой литературы (середина VIII – XII в.);
Глава IV. Литература XIII – XVIII вв.;
Турецкая литература:

Введение.
Глава I. Устная поэзия тюркских племен Малой Азии и зарождение письменной литературы (XIII – начало XIV в.);
Эпоха становления турецкой (османской) литературы (XIV – первая половина XV в.);
Возрожденческие тенденции в литературе второй половины XV – XVI вв.;
Литература конца XVI – первой половины XVII в.
Библиография.
Указатель восточных авторов и названий произведений».
Зі змісту: "З часом суфізм став набувати рис офіційної релігії, чому сприяло збагачення суфійських орденів <…> саме завдячуючи реформі Газалі стало можливим до XIII–XIV вв. перетворення суфізмd в учення офіційне, ледь не панівне – свого роду мусульманську реформацію. Суфії шанували головні поеми своїх авторів – Санаі та Румі – ледь не нарівні з Кораном (с. 94); Румі створив «відповідь» на одну з газелей Ансарі, що прославляла смерть як набуття «істинного» життя".

О.А., "Руми, Джалал ад-дин Мухаммад б. Баха ад-дин Мухаммад ал-Балхи"
, "Ислам. Энциклопедический словарь", – М.: Наука; Гл. ред. вост. лит., 1991. – С. 199–200.

Одилов Н.Ф., "Мировоззрение Руми"
, – Душанбе: Ирфон, 1974. – 111 с.
Аналізуються філософські погляди Джалаліддіна Румі, видатного мислителя, гуманіста XIII ст. Розглядається роль, яку відіграв Румі в історії вільнодумства Близького та Середнього Сходу; характеризуються ідейні джерела, соціальні та гносеологічні коріння, які спричинили висловлювання мислителя.

Одилов Н.Ф., "Философские взгляды Руми"
, Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук. – М., 1965. – 18 с.

"Персидские лирики X–XV вв."
, Пер. с перс. Ф. Корш; вступ. ст. А.Ю. Крымский, – М., 1916.

Полотнюк Я., "Твори видатного співця Сходу (про Румі)"
, переклад, Літ. Україна. – 18 грудн. 1973.

"Румі, Джалаліддін"
(за Й. Брагінським), Зарубіжні письменники, Енциклопед. довідник, Т. 2, За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Богдан. – С. 450–452.

Стори Ч.А., "Персидская литература. Био-библиографический обзор"
, Пер. с англ., перераб. и доп. Ю.Е. Борщевский, – М.: Наука; Гл. ред. вост. лит., 1972. – С. 1630.

"Суфизм в контексте мусульманской культуры"
, – М.: Наука, 1989. – 341 с.
Зі змісту: «схематичне зображення форми, типової для мистецтва макамат, нагадує сходи, які у «високих» художніх жанрах стають формою вираження філософськи інтерпретованого любовного почуття, jcrskmrb кохання, як сказав Дж. Румі, «є сходи душі» (с. 333).

Фиш Р.Г., "Джелалиддин Руми"
, Послесл. И.С. Брагинского. – М.: Молодая гвардия, 1972. – 286 с.
Зі змісту: "Здійснено спробу передати результат думки поета, показати її у розвитку. Це стосується і оригіналів листів поета, його віршів, внутрішніх монологів. Eсі вони підтверджуються творами самого поета та свідченнями сучасників. Науковою базою для даної праці є праця цілого покоління сходознавців.

Фиш Р.Г., "Джелалиддин Руми", 2-е изд. испр.
, Отв. ред. М.-Н. О. Османов. – М.: Наука, 1985. – 268 с.
Ця книга про поета, який залишив колосальну поетичну спадщину. Його всесвітньо відома епопея в шести книгах «Месневі» («Двостишшя») нараховує понад тридцять одну тисячу рядків. Приблизно сорок чотири тисячі рядків – у найдавніших списках його зібрання ліричних віршів «Дівані Кебір» («Великий Диван»), що містить дві тисячі сімдесят три газелі. І понад чотири тисячі рядків – у книзі філософських та ліричних чотиривіршів, рубаї.
Зі змісту: Відомо тільки вісімнадцять рядків, написаних рукою Румі. Решта – сімдесят дев’ять тисяч рядків – імпровізації, записані з його слів учнями, яких іменували «писарями таємниць». Ці імпровізації досі захоплюють усіх, вражають знатоків глибокої думки музичністю та досконалістю поетичної форми.

Фиш Р.Г., "Джелалиддин Руми", 3-е изд. испр.
, Отв. ред. М.-Н. О. Османов. – М.: Наука, 1987. – 267 с.
Зі змісту: «З «Месневі» було складено десятки антологій, написано сотні томів коментарів і тлумачень арабською, турецькою та персидською мовами» (с. 238).

Читтик У.К., "В поисках скрытого смысла. Суфийский путь любви. Духовное учение Руми"
, М.Т. Степанянц (сост., авт. предисл.). – М.: Ладомир, 1995. – 534 с.
Працю присвячено Джалал ад-Діну Румі, ім’я якого відоме кожному на значній території, де проживають перси, турки, афганці, мусульмани Індостану, таджики, узбеки. Серед них навряд чи знайдеться людина, котра не чула про цього суфійського поета. «Адже не випадково говорять, що усякий, хто повторює вранці та ввечері рядки його «Маснаві» – «Поеми про прихований смисл» – уникне горіння в полум’ї Аду, бо «Маснаві», за словами Джамі, – це «Коран перською мовою».
Навчитися «відділяти від шкаралупи ядро» дано тільки тому, хто пройшов важкий процес містичного пізнання. І все ж навіть для непосвяченого є можливість хоча б трохи відкрити «приховані таїнства». Допомогти цьому може «абетка» дешифрування закодованого тексту. Саме таку абетку виявляє читач у книзі. Це – антологія, що являє собою весь корпус творів Румі.
Причому антологія складена не в звичному порядку презентації окремих творів, а за принципом підборки тексту відповідно до ключових понять, категорій та образів, притаманних суфізму в цілому та творчості Румі зокрема.
Зі змісту: "Анна-Марія Шиммель у своїй книзі «Всепереможне сонце» (Schimmеl A., "The Truimphal Sun",- L., East-West Publications, 1978) подає вичерпне викладення біографії Румі та огляд його праць (с. 531)".

Твори Румі

"Джелалоддин Руми"(sic!), "Притчи", Пер. В. Державина. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1949. – 44 с.

"Джалалидин Руми, "Звезды поэзии"
, Сост. и предисл. И. Брагинского; Под ред. Э. Джалиашвили и К. Айни, Пер. с фарси В. Державина. – Душанбе: Ирфон, 1976. – C. 237–271.
Зі змісту: "Його (Румі. – Н.С.) газелі-імпровізації, народжені під час радінь, відрізняються особливою музичністю та співучістю вірша. Вони передавалися усно в мелодійному виконанні і тільки пізніше були записані та об’єднанні в «Дивані кабір» (зібрання віршів)» (с. 18)".

Кримський А., "Пальмове гілля. Екзотичні поезії"
, (1898–1901), Ч. 1. – Львів: Видання українсько-руської видавничої спілки, 1901. – 152 с.

Кримський А., "Пальмове гілля. Екзотичні поезії"
, Ч. 3. (1917–1920). – К.: Час, 1922. – 232 с.
Зі змісту: Стадій Шіразький та Джелляледін Румійський. – З Хафізових пісень.

Кримський А., "Поезії"
, Ред. колегія: М.П. Бажан, О.Є. Масенко, С.А. Крижанівський, А.С. Малишко, М.Л. Нагнибіда, Л.М. Новиченко, Л.С. Первомайський; Упор., вступ. ст. і прим. О. Бабишкіна. – К.: Рад. письменник, 1968. – 340 с.

"Литература Востока в средние века"
. Тексты, Под ред. Н.М. Сазоновой. – М.: Изд-во Моск. ун-та; Изд-во «Сиринъ», 1996. – С. 122–123.
До книги включено тексти з іранської, арабської, турецької, індійської, китайської та японської літератур, представлено чимало історичних, релігійних та філософських пам’яток.

Руми, "Ирано-таджикская поэзия": Сб.
, Пер. с фарси. Вступ. ст., сост. и прим. И. Брагинского. – М.: Худож. лит., 1974. – C. 127–189.
У збірнику представлено найкращі зразки поезії мовою фарсі класичного періоду (X–XV ст.), що завоювали світове визнання, зокрема зразки суфійської поезії, що порушила теми неортодоксального пантеїзму та викриття свавілля, висунула такого знаменитого дидактика та лірика, як Джелаліддін Румі.

Джеляледдін Румі, "Персько-таджицька література"
, Твори Рудакі, Фірдоусі, Хайяма, Румі, Нізамі, Сааді, Гафіза, Джамі / Упорядкув., передм., ком. та прим. Г.І. Халимоненка. – К.: Грамота, 2005. – С. 208–231.
До видання входять твори найяскравіших представників персько-таджицької літератури доби середньовіччя. Твори цих письменників вивчаються за чинною програмою Міністерства освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів.

Руми, Джелалиддин, "Поэма о скрытом смысле: Избранные притчи"
, Пер. с перс. Н. Гребнева; Сост. О.Ф. Акимушкина; Отв. ред. М.–М.О. Османов. – М.: Наука, 1986. – 270 с.

Руми, Джелалиддин, "Притчи"
, Пер. В.Д. Климович. – Сталинабад, Таджикгосиздат, Полиграфкомбинат, 1949. – 42 с.

Руми, Джелалиддин, "Притчи"
, В. Державин (пер. с перс.); А. Бертельс (предисл.). – М.: Гослитиздат, 1963. – 95 с.

Руми, Джелалиддин, "Притчи"
, В. Державин (пер. с фарси); ред. Л. Лебедева, – М.: Худож. лит., 1969. – 86 с.

Руми, Джелалиддин, "Золотая поэзия Востока"
: Сб. – Симферополь: Реноме, 1998. – С. 319–338.
У збірник включено ліричні вірші, уривки з поем, рубаі, касиди, бейти, визначних давніх і середньовічних поетів, учених, мислителів країн Сходу – Калідаси, Рудакі, аль-Мааррі, Фірдоусі, Юсуфа Баласагунського, Румі, Сааді та ін.
</b>
Румі, Дж., «Масневі-йе Маневі»</b> (про Румі), Всесвіт. – 1975. – № 2. – С. 161–166.

Румі, Дж., «Ця чаша всесвіту, наповнена красою…» (Фрагменти з «Масневі-йе Маневі»)
, Жовтень. – 1974. – № 2. – С. 9–17.

Rumi, Dschelaleddin, "Auswahl aus den Diwanen des grоssten mustischen Dichters Persiens Mewlana Dschelaliddin Rumi"
, Aus dem Pers. Mit beigefuegtem original-texte u. Erl. Anmerkungen von Vincenz von Rosenzweig. W. Mechitar. – Congregations – Buchhandl., 1838. –234 S.
________________________________________
"ДЖЕЛАЛІДДІН РУМІ ТА ЙОГО ЕПОХА"
НАНУ; Нац. б-ка ім. В.І. Вернадського; вступ. ст., уклад., ком. Н. Г. Солонська. – К.: НБУВ, 2007. – 40 с.
http://www.nbuv.gov.ua/new/2007/11_rumi.pdf
________________________________________
Окончание. К Началу: http://hojja-nusreddin.livejournal.com/2538070.html
Tags: библиография, россия, руми
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments